Makungu Gravity Watersystem

Water intake tanzania

In 2017 is onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden om de drinkwatervoorziening in Makungu te verbeteren. Dit werd ingegeven door de grote investering die nodig was om de oorspronkelijke plannen te realiseren. Het beschikbare drinkwater, welke geleverd wordt door de naburige papierfabriek, wordt voor vele doeleinden gebruikt. Met de bestuur van het dorp is gesproken over maatregelen om dit gezuiverde drinkwater alleen te gebruiken voor de drinkwatervoorziening. Later zal worden nagegaan of daarmee de urgentie van dit project is weggenomen.

Hiermee is dit project afgesloten.

Het project omvat het aanleggen van een watervoorziening vanuit een riviertje in de bergen bij Magunguli naar het dorp Makungu, een dorp in Tanzania met bijna 5000 inwoners.

De bedoeling van dit project is het bestaande gravity water system van Makunguli uit te breiden naar het elders gelegen dorp Makungu. De capaciteit van het riviertje is hiervoor ruim voldoende. Voor deze uitbreiding zal een km’s lange pijpleiding en een nieuwe opslagtank met distributieleidingen naar tappunten in Makungu aangelegd moeten worden. De lengte van deze pijpleiding is afhankelijk van het advies van de water engineer die ook het eerste gedeelte heeft aangelegd. Belangrijk is de plaats waar de aftakking moet komen. Door de moeilijk te bereiken intake zullen alle materialen die nodig zijn voor een eventuele aanpassing hiervan te voet naar het hoger gelegen gebied aangevoerd moeten worden. Hiervoor en voor de aanleg van nieuwe pijpleidingen zal de bevolking van Makungu ingezet moeten worden.

Naar Makunguli is met hulp van USAid enige jaren geleden een watersysteem  gerealiseerd dat van water wordt voorzien vanuit een riviertje in een hoger gelegen gebied. Dit riviertje is voorzien van een intake (aftakking) zodat een deel van dat rivierwater via een aangelegde pijpleiding naar een veel lager gelegen opslagtank stroomt. Van hieruit wordt dit water gedistribueerd over een aantal tappunten in het plaatsje Makunguli. Het gravity water system werkt op zwaartekracht dus zonder kwetsbare pompen.

Het lijkt wenselijk het systeem nu zo aan te leggen dat het op termijn mogelijk is dit uit te breiden naar meerdere dorpen.

 

Verbonden partijen en sleutelposities

WatertankHet project zal in de eerste plaats in het belang zijn van de +/-5000 dorpsbewoners van Makungu met een geschat waterverbruik van 100.000 ltr/dag.
Ook zal er overleg gevoerd moeten worden met het bestuur van Makunguli over een akkoord, daar een uitbreiding gaat plaatsvinden van een, door hun bewoners aangelegd, systeem over het grondgebied van Makunguli.

In de directe nabijheid van Makungu ligt een bedrijf voor het kweken van kleine boompjes (tree nursery). Dit bedrijf, Green Resource LTD, (GRL) is door o.a de werkgelegenheid van groot economisch belang voor het gebied! Daar er voor deze boomkwekerij nogal veel water nodig is (waterverbruik 250.000-300.000 ltr/dag) is een betrouwbare watertoevoer voor dit bedrijf van groot belang. De huidige water voorziening uit waterbronnen is nu al ontoereikend. Met de manager van deze vestiging van GRL is afgesproken dat hij het belang van samenwerking van GRL met dit project bij zijn CEO zal benadrukken!

Voor Karibu-Tanzania is van groot belang dat bij evt. betrokkenheid van GRL dit nooit ten koste mag gaan van de watervoorziening van de bevolking van de aangesloten dorpen! Indien GRL van dit systeem gebruik wil maken zal dit bedrijf een substantiële financiële bijdrage voor zowel aanleg als ook onderhoud moeten doen.

Voor een goede uitvoering van dit project is een verkennend onderzoek nodig van de waterengineer die de eerste fase van het project heeft aangelegd. Hiervoor is met de vertegenwoordiger van de waterengineer de afspraak gemaakt dat hij een adviesrapport voor de uitbreiding zal opstellen. Dit rapport zou dan eind juni 2016 in ons bezit kunnen zijn.

Aan de hand van dit adviesrapport kan de coördinator van SHIPO in overleg met de bewoners van Makungu en Karibu-Tanzania een begroting opstellen.

De coördinatie tijdens de voorbereiding en de uitvoering van dit project zal in handen zijn van SHIPO samen met Karibu-Tanzania.

Financiering

Uit een globale raming van de projectkosten is berekend dat dit circa 175.000 euro zal bedragen. De juiste hoogte van het bedrag nodig voor realisatie van dit project zal door uitsplitsing in onderdelen a.d.h.v. het adviesrapport van de water engineer aangetoond worden.

De financiering van dit project zal worden gedragen door een aantal partijen:

  1. Donoren van Karibu-Tanzania. Hiervoor zullen in Nederland de verschillende donoren benaderd moeten worden. Particulieren en indien mogelijk ook bedrijven.
  2. Contact met Wilde Ganzen over medefinanciering.
  3. In het geval van deelname van GRL aan dit project zal dit gepaard dienen te gaan met een substantiële financiële bijdrage en een contractuele overeenkomst inzake gebruik en onderhoud van dit gravity water system.
Genap
Online Stempels
YouBeDo
Keer op keer
Dutch Design Office
PCC Alkmaar
ncdo
Kroon Olie
Wilde Ganzen
Rotary Clubs
Eriks